Podmínky použití

Submenu

  • Podmínky použití

1. Obecná ustanovení

Státní zemědělský intervenční fond tímto vydává podmínky a právní omezení užívání mobilní aplikaci Život na statku a Statkář (dále jen "Aplikace").

Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají Aplikace (dále jen "Uživatelé").

Provozovatelem Aplikací je Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 48133981 (dále jen "Provozovatel"), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "Autorský zákon") oprávněn sdělovat Stránky veřejnosti a vykonávat k nim majetková práva.

 

2. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací v Aplikacích. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací v Aplikacích. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Aplikací.

Provozovatel vychází z předpokladu, že používání Aplikací představuje ze strany Uživatele souhlas s omezením odpovědnosti Provozovatele.

 

3. Ochrana osobních údajů

Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které poskytují Uživatelé prostřednictvím Aplikací za účelem uplatnění práv a povinností, které Provozovateli vyplývají ze o Státním zemědělském intervenčním fondu č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a ve znění zákona č. 85/2004 Sb., prováděcími právními předpisy ve formě nařízení vlády a dalších předpisů vymezujících působnost Provozovatele. Provozovatel zpracovává o Uživatelích adresní, identifikační, popřípadě další osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k uplatnění práv a povinností vyplývajících z výše uvedených předpisů. Provozovatel se zavazuje zpracovávat takto poskytnuté osobní údaje podle platných předpisů na ochranu osobních údajů zejména ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

Aplikace, která jsou publikovány portály Google Play a Apple iTunes, jsou primárně určena pedškolním dětem a školním dětem prvního stupně a proto se Provozovatel zavazuje, že bude respektovat požadavky programu Google for Families. Aplikace neshromažďuje žádná osobní data Uživatele. Data, která jsou v aplikaci použita je anonymní identifikátor hráče a přiřazená škola z veřejně dostupného rejstříku škol. Poskytovaná data jsou tedy anonymní a nelze je spojit s žádnou konkrétní osobou či subjektem.